• Season 1, Ep 3 · Bonus

Video Diary: Chris

Chris, aka "Monkey Man," reminisces about his couple-week stint in the zoo.

01/31/2011 · 1:36