Soundgarden Looked Forward To Checking Out Other Bands In 1992

"I'd like to come and see Boo-Yaa T.R.I.B.E.," Soundgarden's Kim Thayil says.

0:48