• Season 2, Ep 3 · Bonus

Grey Hair

Snooki documents Jionni's grey hair.

01/22/2013 · 1:25