• Season 2, Ep 4 · Bonus

What's Next?

Snooki and Jionni discuss their future now that their parents.

01/29/2013 · 0:50