• Season 6, Ep 8 · Bonus

Stubby Feet

The girls make fun of Snooki's tiny feet.

11/08/2012 · 0:44