• Season 3, Ep 6 · Bonus

Pranks

Snooki tries to play a prank on Jionni using Lorenzo's toys.

11/26/2013 · 2:12