• Season 1, Ep 5 · Bonus

Voice Mail

Snooki & JWOWW have fun while setting up their voice mail.

07/19/2012 · 1:02