• Embed

house tour

Season 32Promo9/21/16

Let the roommates take you on a tour of their new Seattle crib.

Up Next