Whitney Houston / WireImage/Getty

Whitney Houston Listening Event, New York, NY, 07.21.2009 (7)