Samantha / MTV

The City (Season 1) | Samantha (30)