Drama's "Man Dime" Makeover Phoot Shoot / MTV

Rob Dyrdek's Fantasy Factory (Season 4) | Drama | Man Dime (15)