Brad Pitt in "Killing Them Softly" / The Weinstein Co.

'Killing Them Softly': Five Key Scenes (5)