Mickey Rourke as Whiplash / Paramount Pictures

'Iron Man 2' (42)