Shia LaBeouf as Kale Brecht / Paramount Pictures

"Disturbia" (14)