Ciara Instant Fashion Profile / Nils Erik, Styled by Rosie Thilador

2005 VMA Instant Fashion Profile: Ciara (14)