Emily enjoys a visit with boyfriend Daniel. /

16 and Pregnant (Season 2) | Ep. 13 | Emily (8)