Snooki celebrates smaller post-pregnancy feet. / MTV

Snooki & JWOWW (Season 2) | Ep. 7 | Flipbook (10)